Użytek Ekologiczny Rydza

 

 

Idea powołania użytku ekologicznego „Ostoja Rydza” wpisuje się w założenia współczesnej ochrony przyrody polegającej nie tylko na zachowaniu układów przyrodniczych w ramach wielkoprzestrzennych obszarów chronionych prawem, ale także na poziomie lokalnym oraz na zapewnieniu funkcjonalności naturalnych korytarzy ekologicznych (migracyjnych).

Projektowany użytek ekologiczny leży na południowych obrzeżach Puszczy Drawskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej będącej korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym i bardzo ważnym łącznikiem biogeograficznym. Łączy Krainę Pontyjsko-Pannońską z Obszarem Atlantyckim Europy Zachodniej.

Stanowi on zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – cenne siedliska przyrodnicze, stanowiska chronionych gatunków roślin i grzybów oraz miejsca rozmnażania i sezonowego przebywania chronionych gatunków zwierząt kręgowych (ptaków, nietoperzy, płazów i gadów). Najcenniejsze walory przyrodnicze terenu, na którym planowane jest utworzenie użytku ekologicznego związane są z obszarami wilgotnymi, zajętymi obecnie pod użytkami zielonymi oraz skrajnie suchymi, jaki stanowi bór chrobotkowy.

W granicach proponowanego użytku ekologicznego stwierdzono obecność odpowiednich biotopów (miejsc rozrodu, żerowania lub schronienia) dla licznych gatunków zwierząt. Potwierdzono to obecnością m.in. 38 gatunków ptaków chronionych prawem krajowym a nawet międzynarodowym, np. skowronek borowy Lullula arboreta, ortolan Emberiza hortulana, gąsiorek Lanius collurio, 2 gatunki gadów: jaszczurka zwinka Lacerta agilis oraz padalec Anguis fragilis i 5 gatunków nietoperzy: nocka rudego Myotis daubentonii, gacka brunatnego Plecotus auritus, mroczka późnego Eptesicus serotinus, borowca wielkiego Nyctalus noctula i  nocka dużego Myotis myotis.

 

 

Eko-życie na co dzień

 

 

Stowarzyszenie Zielono Mi jest  członkiem

Global Ecovillage Network of Europe

 

 

źródło: www.gen-europe.org

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: stowarzyszeniezielonomi@interia.pl

tel. 601 781 288

Zielonowo 43

64-730 Wieleń